Специалист технически надзор
инж.Луиз Димов Луизов
Услуги, които фирмата извършва
НАЧАЛО

" ЯМБОЛГАЗ " ЕООД :

1.Регистрира, води на отчет и осъществява Технически надзор на СПО ( съоръжения с повишена опасност : резервоари - компресори , котли , паропроводи , хладилни и газови инсталации ) .
2.Поддържа пряка връзка с Инспекция Държавен Технически Надзор, като следи за промените в изискванията и нормативните документи .
3.Планира и организира цялостно дейностите по Техническия надзор на СПО, за които води регистър .
4.Извършва консултации по проблемите на Технически надзор на СПО .
5.Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа. Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО .
6.Съдейства на ползвателите на СПО за:
-осигуряване във фирмите и спазване на действащите нормативни изисквания (Закон за техническите изисквания на продуктите, "Наредбите касаещи безопасната експлоатация на СПО, БДС, правилници и др.)
-осигуряване на ревизионните книги и др. документи, необходими за досиетата на СПО
-наличието на инструкции и тяхното спазване от експлоатационния персонал и лицата, отговорни за безопасното експлоатиране на СПО.
7,Проверка, ремонт и настройка на:
-предпазни клапани
-газдатчици
-газсигнализатори

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЯМБОЛГАЗ СЕРВИЗ" ЕООД :

1.Инструктажи на персонала, работещ със съоръжения с повишена опасност.

2.Курсове за огняри на парни и водогрейни котли.